Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak zien we graag een geldig identiteitsbewijs, een verwijsbrief van de arts en een verzekeringspasje.

Behandelingen

Een logopedische behandeling duurt maximaal 30 minuten. De behandeling zal 1 a 2 keer per week plaatsvinden. Voor deze vorm van behandeling bereiken we alleen resultaat als dagelijks thuis gedurende ca 10-20 min geoefend wordt.

Bij kinderen is de ouder verplicht 50% van het aantal behandeling aanwezig te zijn. Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en zal per subdoel worden ingeschat. Gedurende de behandeling zal regelmatig de behandeling worden geëvalueerd.

Mocht er een aanpassing nodig zijn van het voorgestelde behandelschema, dan zal dat met u worden besproken. Heeft u nieuwe informatie, zoals behaalde resultaten of afspraken op school of onderzoeksresultaten vanuit bv het ziekenhuis, geef dit dan bij aanvang van een behandeling aan. Dit maakt het mogelijk er voldoende aandacht aan te besteden.

Afspraak

Afspraken die niet door kunnen gaan behoren bij voorkeur 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien u niet tijdig afbelt, ben ik genoodzaakt kosten voor de besproken tijd in rekening te brengen. Ik houd mij hiermee aan de landelijke richtlijnen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Extra contacten

Voor het welslagen van de behandelingen kan het nodig zijn dat wij contact opnemen met de verwijzende instantie of andere belanghebbende instanties, zoals bijvoorbeeld de school, schoolarts of orthodontist. In een apart document vragen wij u hiervoor toestemming. Gevoelige informatie naar u, verwijzer(s) of bv de leerkracht, zal beveiligd worden verstuurd via Zorgmail.

Bereikbaarheid/openingstijden

Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0172-479603 U kunt altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Het bericht ontvang ik in mijn mailbox. Ook kan je een mail sturen naar informatie@logopedieaanderijn.nl of direct naar de logopedist connygutter@logopedieaanderijn.nl

Bewaartermijnen patiëntgegevens

Patiëntgegevens worden vernietigd na 15 jaar na beëindigen van de logopedische behandeling of 15 jaar nadat de client 18 jaar geworden is. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Dekking logopedie basisverzekering

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische behandelingen. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Daarnaast betaalt u (vanaf 18 jaar) mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico.

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Mocht blijken dat je onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent je zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

Wachtkamer

De wachtkamer wordt gedeeld met andere disciplines. Als u (met kinderen) in de wachtruimte verblijft wilt u er dan voor zorgen dat het in deze ruimte rustig en netjes blijft.

Parkeren

Bij het ParaMedisch Centrum Alphen moet u betalen voor het parkeren van uw auto. Aan de zuidzijde (100 m) van het Hazeveld kunt u uw auto gratig parkeren. De betaalautomaat staat 100 m aan de noordzijde. U kunt ook een parkeer-App downloaden voor het invoeren van zone 21200.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 01-07-2013 ben ik verplicht een meldcode in te zetten bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Klachten

Het kan gebeuren dat u als client/patient of als ouder/verzorger van een minderjarige client/patient een klacht heeft over uw behandelend logopedist of over de logopedische behandeling. Wij vragen u dan hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen. Op www.logopedie.nl/site/klachten vindt u een folder waarin staat uitgelegd welke stappen u kunt ondernemen en waar u met uw klacht  terecht kunt. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.